Atgal

Antanas Jonkus

Tradicionalistai Maskvoje

Nedidelis katalikų tradicionalistų būrelis Maskvoje renkasi maldai privačiame bute su įrengta koplytėle. Pas juos gan reguliariai iš Minsko atvažinėja kunigas Werner. Mūsų paprašytas vienas iš to būrelio dalyvių Ц Anatolijus Nikolajevas Ц trumpai papasakojo apie tos bendrijos pobūdį.

Savo pasakojimą jis pradėjo aršia kritika. Šiuolaikinis pasaulis, ypač Vakarai, anot jo, pergyvena gilią dvasinę krizę. Nepaisant neregėto ekonominio pakilimo (beveik kiekviena šeima turi automobilį, spalvotą TV, šaldytuvą, kondicionierių ir kitus patogumus, kas buvo neįsivaizduojama dar prieš 50-60 metų), smarkiai degraduoja: irsta šeima, klesti lytinis ir moralinis palaidumas, neregėtai klesti nusikalstamumas, serijinės žmogžudystės, politinis teroras, valdininkų, net teisėjų nekompetentingumas, masinė korupcija, rinkimų rezultatų falsifikavimas visuose lygiuose.

Viena iš degradacijos priežasčių, - mano A.Nikolajevas, - Bažnyčios krizė. Pagal sociologų vertinimus tikinčiųjų visuomenėje yra likę ne daugiau 5 proc. (žinoma, tokių, kurie apsilanko bažnyčioje per Kalėdas, perka dovanas, krikštija savo mažylius, su kunigu laidoja senolius Ц bus daugiau, gal 50 proc., bet tai ne tikėjimas, o tik kultūrinės istorinės tradicijos pagerbimas). Bažnyčia, tiksliau, jos ДprogresyvusisУ sparnas jau nuo seno, nuo Дdidžiosios prancūzų revoliucijosУ laikų įrodinėjo apie būtinybę reformuoti Bažnyčią, priartinti ją prie ДpaprastoУ žmogaus, kaip jau tada to reikalavo parsiduodanti žiniasklaida.

Ir tokia reforma buvo įvykdyta per II Vatikano Susirinkimą (1962-65 m.). Tas Susirinkimas rūpinosi ne tikėjimo tiesų aiškinimu, bet ryžosi pakeisti Bažnyčios požiūrį į pasaulį, vadovaujantis liberalizmo dvasia (Дlaisvė, lygybė, brolybėУ). Susirinkimas paskelbė religijos laisvę, tai reiškia, kad kiekvienas žmogus savo keliu eina link Dievo. Įvairios konfesijos ir religijos pastatytos į vieną rangą su katalikybe, pripažintos vienodai vertomis pagarbos.

Bažnyčioje įvestos naujovės: Mišios aukojamos nacionalinėmis kalbomis, atsisakyta lotynų kalbos liturgikoje, altoriai pasukti 180 laipsnių, kunigas atsistojo veidu ne į Dievą, o į publiką, mat, anot liberalų revoliucionierių, svarbiausia Ц žmogus; Švenčiausiąjį Sakramentą per komuniją pradėta duoti į rankas...

Dalis kunigų ir pasauliečių nepriėmė naujovių. Nonkonformistų lyderiu tapo arkivyskupas Marcel Lefevre. Jis organizavo tradicionalistų seminariją Friburge (1969 m.), vėliau ir Ekone (Šveicarija). Buvo įsteigta šv. Pijaus X brolija. Dabar pasaulyje yra apie 300 tradicionalistų kunigų ir apie 250 seminaristų. 1986 m. arkiv. M.Lefevre kartu su vysk. De Castro Meyer įšventino 4 vyskupus tradicionalistus, už ką buvo atskirtas nuo Romos katalikų bažnyčios.

Pagal kai kuriuos duomenis dabartiniu metu pasaulyje yra apie 100 tūkst. Tradicionalistų. Maskvoje į Tridento pamaldas susirenka apie 20 žmonių (rusų ir lietuvių tautybės).

Savo pasakojimą apie tradicionalistus A.Nikolajevas užbaigia kardinolo J.Ratzingerio (dabar Ц popiežiaus Benedikto XVI) žodžiais: ДMes plačiai atvėrėme duris liberalams ir demokratams, bet jie pas mus neatėjo, priešingai, mes praradome daugelį normalių tikinčiųjųУ. Negana to, ėmė klestėti įvairaus plauko totalinės ir charizmatinės sektos: krišnaitai, munistai, scientologai, baltoji brolija ir kt., kadangi žmogus be religijos negali gyventi...

Maskviečiai gauna ir skaito tradicionalistų žurnalus: ДPulkim ant keliųУ ir ДMolisС  za  nasУ (rusų kalba).

 

Atgal

© Redaktorius Antanas Jonkus.

© Tinklapius sudarė Vytautas Tutinas.

Hosted by uCoz