Atgal ( 4 / 2003 )

LAIРKAS  LIETUVAI

 

(Laiрkas Jыrai)

 

Mieloji Jыra,

Neюmoniрkai tavжs pasiilgau ! Ir labai noriu, kad kuo greiиiau prasidлtш tie laikai, kada galлsiu karрtа vasaros dienа pasinerti б tavo рaltб, bet kartu ir б рilumа, kurios tu tiek man suteikei per visа tа laikа, kai aр atostogauju Palangoje, ir kuriа tu dar ne kartа suteiksi!.. Pasiilgau tavo pirmш prisilietimш, kada net atрoki iр netikлtumo – krante karрta saulлta diena ir рe tau – рalta ir nerami Jыra uюgoюia visas kanиias, iрkжstas per dienа. Jыra – toks dalykas, kurio юmogus niekada nesugalvotш sukurti, tai visada buvo, yra ir bus. Jei jos nebыtш, юmonлms neapsakomai jos trыktш. Jie neюinotш, ko jiems trыksta ir kankintшsi, kankintшsi... kol ji atsirastш ...

Vasarа atsigaivinti galima ledais, bet gaivindamasis vien ledais tu niekada nepatirtum, kad gali bыti geriau. O Jыra – tai ir yra geriau, daug geriau. Ji ne tik atgaivina, ji suteikia jлgш, ir tu pajunti, kad gali padaryti bet kа, tu tampi jos vergu, o ji юaidюia su tavimi lyg su marionete ... Ji gali bet kur tave nuplukdyti, o tu plauksi nieko nematydamas ir tik galvosi: „Kaip gerai, kad aр atvaюiavau bыtent prie Baltijos jыros...“, kol nesuprasi, kad ji labai apgaulinga ir gali bet kа suvilioti savo рvelniomis tamsiomis bangomis...

Jыra – tai viso gyvenimo ilgesys, tai vieta, kur galima atsipalaiduoti, tai pats netikлиiausias dalykas, koks tik yra...

                                               Saulл Trinkutл

 

(Laiрkas Lietuvai)

 

Sveika, Lietuvлle ! Sveiki visi ! Aр jыsш labai pasiilgau. Labai norлиiau aplankyti Lietuvа, artimuosius, draugus. Рiame laiрke norлиiau paraрyti tai, kas mane dabar slegia. Юmonлs niekada nevertina to, kа turi, bet labai pasigenda, kai praranda. Tokia pati buvau ir aр. Bыdama Lietuvoje visada svajojau iрvaюiuoti kur nors toliau, bet tada, kai mano norai pagaliau iрsipildл, jau pirmosiomis dienomis uюsienyje pradлjau ilgлtis to, ko netekau. Nors Lietuva nлra tikroji mano gimtinл, bet aр ten uюaugau ir myliu kaip savа, bet labiausiai tai pajutau, kai iрvykau. Tokie artimi юodюiai:

         Иia Lietuva, иia lietыs lyja,

         Иia kiekvienam рirdis atgyja.

         Gal ir maюa, bet ji Tлvynл,

         Man ji pirma ir paskutinл.

Bet ir tai supratau per vлlai.

Myliu bekraрtж jыrа, skaisиiа Lietuvos saulж. Pasigendu to tyro oro, kurio рiame milюiniрkame mieste taip trыksta. Pasigendu ilgш pasivaikриiojimш paupiu, trыksta tos laisvлs, kuriа jutau. Prisimenu, vasaros naktimis, kai negalлdavau uюmigti, юiыrлdavau б ryрkias юvaigюdes, kurios ypatingai graюios rugpjыtб. Daюnai vakarais eidavau pasivaikриioti, pasiklausyti gamtos ramumos, arba tiesiog sлdлdavau ir юiыrлdavau б nuostabiа besileidюianиiа saulж. Иia viso to nлra. Иia didюiulis miestas, kuriame be galo daug юmoniш, maрinш. Visi kaюkur skuba, kaюkuo susirыpinж. Viskas taip neбprasta, svetima, niыru, nemiela... Visur girdлti miesto ыюesys ir nerasi tokios vietos, kur galлtum pailsлti.

Ir kodлl aр taip verюiausi iрvaюiuoti iр Lietuvos? Gal kada nors ir rasiu atsakymа б рб klausimа.

                            Katerina Kizaitл, 9 klasл

 

Sveika, brangi Lietuva !

 

Aр taip Tavжs seniai nemaиiau, taip pasiilgau Tavжs, kad nusprendюiau paraрyti laiрkutб ir su Tavimi kartu prisiminti vasarа, kada aр buvau apsupta Tavo meile, pasvajoti apie susitikimа su Tavimi, papasakoti truputлlб apie save ir savo mokyklа.

Lapkriиio mлnesб mano mokykla рventл savo deрimtmetб. Kaip Tu ir юinai, mano mokyklлlл anksиiau vadinosi “Рaltinлliu”, ir man taip patiko рis pavadinimas. Jis taip vaizdюiai ir tiksliai nusakл mыsш mokyklos paskirtб ir reikрmж plaиioje gyvenimo tлkmлje. Daug graюiш юodюiш per рventж buvo pasakyta mыsш mokyklos Direktorei, mыsш mokyklai ir Tau, brangi Lietuvлle. Juk vardan Tavжs ir Tavo vaikш ir vaikaiиiш ir klesti mano mokykla.

Aр pasiilgau Tavжs, mano miela Lietuvлle, pasiilgau jыros ir kopш, pasiilgau saulлs, besileidюianиios б bangas, ir kvepianиiш рieno kupetш, ir gandrш, юirgliuojanиiш paskui рienapjovж. Aр pasiilgau berюynлlio ir upлs Liaudлs, kurioje taip smagiai aр pliuрkenausi su savo sesyte, pusseserлmis, drauge ir pusbroliuku.

Taip jau susiklostл gyvenimas, kad mes susitinkam vienа kartа per metus, vasarа. Vasarа taip puiku bыna sveиiuotis pas Tave, Lietuvлle. Bet aр vis daюniau pagalvoju, kad labai norлиiau pamatyti Tave ir kitais metш laikais. Mamytл man pasakojo, kad Tu nuostabi visada – ir kai рvinta diena, ir vidurdienб, ir vakare, ir юvaigюdлtа naktб, ir vлjuotа rudenб, ir speiguotа юiemа. Aр labai noriu, kad mano svajonл pamatyti Tave юiemа iрsipildytш. Laiрkа raрau vлlai vakare. Dabar eisiu miegoti ir praрysiu Dievulio, kad padлtш iрsipildyti mano svajonлms ir kad laimintш Tave ir Tavo юmones.

Iki pasimatymo, mano Lietuvлle, mano svajoniш юeme !

                            Rыta Kraselnikova, 7 klasл

Hosted by uCoz