Atgal ( 1 / 2003 )

Rusijos lietuvių bendruomenių atstovų

SUVAŽIAVIMAS

 

Dauguma Rusijos lietuvių bendruomenių įsisteigė po 1990 metų, atkūrus Nepriklausomą Lietuvos valstybę. Visos lietuvių bendruomenės skirtingos savo narių skaičiumi, socialine juos supančia aplinka, istorine lietuvių, nuklydusių ar patekusių svetur, praeitimi. Tačiau visų bendruomenių tikslas vienas išlaikyti Lietuvių tautos gyvybę, išlaikyti pagrindinį tautinės bendruomenės ryšį kalbą, branginti tautinius papročius ir savo tautos praeitį (Lietuvių charta). Išlaikyti tautinį savitumą svetur galima tik susibūrus kartu, puoselėjant  tarpusavio ryšius. Todėl  Rusijos  lietuvių  bendrijų sąjungos valdyba svarstydama savo funkcijas ir veiklos kryptis pabrėžė svarbiausia burti ir vienyti lietuvius, konkrečias lietuvių bendrijas, palaikant ir koor-dinuojant jų veiklą, neprimetant savo valios, skatinant savarankiškai dirbti ir puoselėti lietuvybę tolimiausiuose Rusijos kampeliuose.

Per pastarąjį dešimtmetį pasikeitė situacija Rusijoje, tuo pačiu ir kitataučių nacionalinių mažumų buities ir visuomeninio gyvenimo sąlygos. Manome, jog atėjo laikas ir Rusijoje gyvenantiems lietuviams aktyviau reikšti savo nuomonę, atlikti aiškinamąjį darbą dėl Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą ir NATO. Efektyviau galėtų būti išnaudojamas vietinių lietuvių potencialas plečiant ekonominius-prekybinius santykius su Rusija. Rytų kraštų lietuviams  trūksta  informacijos  apie  realius  pasikeitimus  Lietuvos ekonominiame ir visuomeniniame gyvenime. Bendruomenių pirmininkai ir aktyvas siekia atsakingesnio visų Lietuvos piliečių, gyvenančių Rusijoje, dalyvavimo priimant reikšmingiausius Lietuvos valstybei sprendimus. Norėtųsi, kad išeiviai galėtų dalyvauti rinkimuose turėdami kuo pilnesnę informaciją.

Pasaulio lietuvių bendruomenės ateitis jaunimas. Auklėti jaunimą lietuvybės dvasia, puoselėti etnografines, kultūrines tradicijas kraštų lietuvių bendruomenių pirmaeilis ir pagrindinis uždavinys.

Kaip niekada aktuali lietuviškos periodinės spaudos ir kitų leidinių  lietuvių kalba leidyba. Didžiausios padėkos ir dėmesio vertos visų kalbos jausmo nepraradusių ir besiaukojančių šiam darbui mūsų tautiečių pastangos.

Visų šių uždavinių įgyvendinimo keliai ir formos bus aptariamos I-me visos Rusijos lietuvių bendrijų atstovų suvažiavime vasario 14-15-16 dieno-mis. Suvažiavimo darbotvarkėje diskusija dėl Rusijos lietuvių federalinės nacionalinės-kultūrinės autonomijos steigimo, delegatų  į  XI  PLB  Seimą rinkimai.

Palinkėkime suvažiavimui konstruktyvaus darbo!

 

                                        Birutė Nenartavičiūtė

Hosted by uCoz