Atgal ( 4 / 2002 )

Marcelijus Martinaitis

 

     Pėdos  Kalėdų Rytmetį

Kalėdų rytmetį

sniegas kvepia prakartėlės šienu.

Jis užklojo rudens piktadarybes:

viskas apsnigta, balta.

 Miškas per naktį tapo katedra:

kamienų kolonos, altoriai tankmėj

žybčioja paauksuotais ledo krisleliais.

Niekieno dar nevaikščiota --

lyg pirmas išeinu į pasaulį,

ne tas, kurį įsivaizdavau.

Atsigręžiu tarsi paliestas.

Už manęs mano pėdos sniege --

lyg ir ne mano, kažkieno kito,

šią naktį Atėjusio

 

NUOŠIRDŽIAI  SVEIKINAME  SU  ŠV. KALĖDOMIS !

 LINKIME  LINKSMAI  SUTIKTI  NAUJUOSIUS  2003  METUS !

 

Su Adventu prasidėjo liturginiai metai.

Liturginiais (apeiginiais) metais, jų šventėmis ir laikais, mes paminime didžiuosius žmonijos išganymo įvykius ir patys į juos įsijungiame, dalyvaudami pamaldose, priimdami sakramentus.

Yra trys pagrindinės šventės: Kalėdos (Dievas Tėvas duoda pasauliui savo Sūnų), Velykos (Dievas Sūnus savo mirtimi atperka pasaulį ir prisikelia iš numirusių) ir Sekminės (Dievas Šventoji dvasia ateina į žemę ir veikia Bažnyčioje).

Apie šias šventes grupuojasi liturginių metų laikai. Prieš Kalėdas esti adventas, po jų - Kalėdų laikas; prieš Velykas - gavėnia, po jų - Velykė laikas; po Kalėdų laiko ir po Sekminių - eilinis metų laikas.

 

Adventas - keturios savaitės prieš gruodžio 25 d. Tuo laikotarpiu pasirengiame Kristaus Gimimo šventei ir dvasiniam jo gimimui mumyse per tikėjimą, viltį ir meilę.

 

Kalėdų laikas - nuo gruodžio 25 d. iki sekmadienio po sausio 6 d.. Šis laikas trykšta džiaugsmu ir dėkingumu, nes Dievas atėjo pas mus mielo Kūdikėlio pavidalu.

 

Lietuvoje katalikams galioja šios taisyklės:

1. Kūčių ir visais advento penktadieniais katalikams nuo 16 metų amžiaus privaloma pasninkauti, t.y. nevartoti mėsiškų valgių.

2. Kitais metų penktadieniais pasninkas neprivalomas, tačiau pageidaujama ir patariama, kad tikintieji, pagerbdami Kristaus mirties dieną (penktadienį), savo noru arba pasninkautų, arba atliktų kokį kitą savitvardos, krikščioniškos meilės ar maldingumo darbą.

                                 (Liturginis maldynas)

 

Advento metu giedamas vienas iš himnų:

          

Pro skaudžią tamsą, pro miglas

Toks aiškus balsas skamba štai:

Šalin pamėklės ir sapnai -

Jau žengia Jėzus iš aukštai.

Dvasia bežadė tepakils,

Kad nepalaužtų žemė jos.

Jai visa pikta nugalėt

Padės šviesa žvaigždės naujos.

 

Garbė, galybė ir šlovė

Tėvui ir Sūnui nuolatos,

Guodėjai Dvasiai amžinai

Dangus ir žemė vis kartos. Amen.

Hosted by uCoz