Atgal ( 2 / 2002 )

 

Maskvoje katalkai meldėsi kartu su popiežiumi Jonu Pauliuimi II

 

2002 metų kovo 2 dieną įvyko svarbus įvykis Maskvos katalikų gyvenime. Mes, televizijos tiltu sujungti su Romos, Atėnų, Budapešto, Strasburgo, Vienos ir Valensijos krikščionimis, dalyvavome bendroje maldoje, kuriai vadovavo Šv.Tėvas.

Mišios pas mus vyko Švč.Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo bažnyčioje nuo 19.00 iki 23.00 val. Maskvos laiku. Mišiose dalyvavo labai daug korespondentų iš įvairių pasaulio šalių, tarp jų ir Maskviškės NTV (vienintelės iš Rusijos stočių) korespondentai.

Centrinėje Katedros navoje buvo įrengti trys dideli ekranai, kuriuose paeiliui buvo rodoma Mišių eiga katalikų centruose. Ruošiantis televizijos tiltui buvo iškilę nemažai problemų, pavyzdžiui, aparatūros atvežimas (muitinėje ta aparatūra buvo sulaikyta), bet galiausiai tos problemos buvo išspręstos.

Mišios buvo iš dviejų dalių: prasdžioje mes meldėmės be Šv. Tėvo dalyvavimo, paskui kartu su Šv. Tėvu Romos Katedroje. Man įspūdį paliko didžiulė salė su simfonimiu orkestru ir choru Romoje. Vengrijoje akompanavo gitaromis, o mūsų bažnyčioje vargonais grojo Lietuvių bendrijos narys Jurgis Čelkauskas.

Maskvos katalikų širdyse renginys paliko neišdildomą įspūdį: visų pirma, pats vaizdas iš Romos su Šv.Tėvu. O juk mus vietinė žiniasklaida stengėsi dezinformuoti, skelbdama, kad Šv.Tėvas nesveikas, kad to teletilto gal ir bebus, nes Rusijos pravoslavai esą nepatenkinti ta akcija.

Po Šv.Tėvo pasisakymo rusų kalba kilo ovacija, trukusi apie 20 min. - taip žmonės reagavo į tą dvasinę šilumą, kuri buvo perduota Šv.Tėvo vaizdu ir dalyvavimu. Ta ovacija buvo parodyta visam pasauliui be pertraukimų, ir mes ekranuose matėme viso pasaulio katalikų reakciją į mūsų dvasinį džiaugsmą.

Mišių pabaigoje metropolitas Tadas Kondrusevičius (beje,Kauno kunigų seminarijos auklėtinis) dėkojo visiems už aktyvų dalyvavimą ruošiant šventę. Pabrėžė, kad tai pirmas tokio pobūdžio renginys, turintis didžiulę dvasinę reikšmę krikščionių vienybei.

Gaila, kad šiose Mišiose dalyvavo mažai lietuvių. Tai dar kartą rodo mūsų bendrijos narių pasyvumą ir abejingumą, gal net dvasinį skurdą, kuris ir yra visų nesklandumų kituose reikaluose priežastimi.

Mano namuose yra knyga "Malda Lietuvai", kurią padovanojo sesutė Regina mano jubiliejaus proga. Joje aprašyta Šv.Tėvo kelionė į mūsų mylimą Lietuvą. Be to, turiu Jono Pauliaus II pašventintą abrozdėlį su Jėzaus Kristaus atvaizdu. Visa tai man padeda dvasiškai pergyventi visokius sunkumus mano gyvenimo kelyje. Šia proga noriu visus Maskvos lietuvius pasveikinti su ateinančiomis Šventomis Velykomis, palinkėti vienybės, dvasinės ramybės ir sėkmės kasdieniuose reikaluose.

Dr. Antanas Vinčiauskas

Hosted by uCoz