Atgal ( 2 / 2002 )

 

Birutė Nenartavičiūtė: - Ieškokime tikrųjų vertybių

(Kalba per ataskaitinį susirinkimą)

 

Susirinkime p.Birutė Nenartavičiūtė kalbėjo lyg ir kandidatas į MLKB pirmininkus. Bet ji yra kartu ir Rusijos lietuvių bendruomenių asociacijos pirmininkė. O po susirinkimo ji tapo MLKB Valdybos nare. Iš tų pozicijų ir vertintina jos kalba. Ji turbūt vienintelė išdėstė pozityvias mintis dėl tolimesnės Bendrijos veiklos. Kalbos postulatai įdomūs ir tuo, kad jie remiasi "Lietuvių Charta". Neperseniausiai Charta buvo atspausdinta, berods, dviejuose mūsų leidinėliuose, bet niekas ja nesidomėjo, neišreiškė jokių minčių, o gal net nesiteikė dėmesingai perskaityti. Joje yra įkvėpiančių minčių, yra ir abejotinų (mano supratimu - A.J.). Deja, mūsų intelektas tebesnaudžia, dauguma tautiečių tebelaukia, kol juos kas nors (atvykęs knigas, ansamblis ar kultūros atašė) kažkaip aptarnaus.

 

Šiais neramiais sąmyšio laikais mes visi ieškome gyvenimo prasmės, tikrų vertybių. Iškyla tų vertybių prioritetų klausimas. Manyčiau, kad planuojant bendrijos veiklą, reikėtų vadovautis pagrindiniais Lietuvių Chartos postulatais.

Tautinis solidarumas yra aukščiausioji tautinė dorybė. Lietuvi ugdo tautinį solidarumą. Visi lietuviai yra lygus tos pačios tautos vaikai, tarp savęs broliai ir seserys

Maskvos lietuvių bendruomenei to solidarumo dar stinga. Siekčiau labiau kordinuotos ir vieningos Jaunimo sąjungos, suaugusių bendruomenės ir mokyklos veiklos.

Mokykla yra tautinės dvasios židinys. Kiekvieno lietuvio kilniausioji pareiga būti lietuvių mokyklos rėmėju. Kalbu apie "Šaltinėlį" ir šeštadieninę mokyklą. Mokyklos erdvėje bendruomenė turi puikias galimybes realizuoti savo sumanymus.

Mikyklos auklėtiniai - lietuvių bendruomenės Maskvoje ateitis, mūsų darbų ir tradicių tęsėjai.

Kalba yra stipriausias tautinės bendruomenės ryšys. Lietuvių kalba lietuviui yra tautinė garbė. Visokeriopai palaikyčiau ir skatinčiau lietuviškos periodikos leidybą ("Moscovia", "Židinėlis", "Maskvos lietuvių naujienos", literatūrinis almanachas, "Ratas", savos kūrybos almanachas).

Tiesiog žemai lenkdamasi už jau nuveiktą paiaukojimą kutūrinį švietėjišką darbą p.Budraičiui, bandyčiau paveikti bendruomenę aktyviau dalyvauti toje veikloje. Čia ir gražus lietuviškas žodis, ir lietuviška dramaturgija, ir Lietuvos kultūrinio gyvenimo naujienos, ir lietuviško masinio dainavimo tradicijų puoselėjimas. Šalia lituanistinė biblioteka. Galėtume ir naujausias lietuvių autorių knygas kartu aptarinėti.

Tikiuosi, jog pavyzdį ir toliau mums visiems rodys ansamblis "Banga", mokyklos kolektyvai, jaunimiečių solistai. Darnioje veikloje galėtume kalnus nuversti.

Šeima yra tautos gyvybė. Mūsų veikla turėtų apimti ir antrąsias mišrių šeimų puses. Čia nepakanka vien lieuvių kalbos kursų, kurių lankytojams mes taip pat per mažai skiriame dėmesio. Mūsų renginiai turėtų paskatinti visus šeimos narius puoselėti lietuviškas tradicijas, mokytis lietuvių kalbos.

Turėtume daugiau rūpintis negalios ištiktais mūsų bendruomenės nariais, pensininkais, vyresnio amžiaus namų šeimininkėmis. Bent per Vėlines derėtų sutvarkyti mirusiųjų kapus.

Galėtume kas sekmadienį pasidžiaugti garbingomis sukaktimis ar pagerbti Anapilin išėjusių artimųjų atminimą. O ir valdyba galėtų apie nuveiktus ir planuojamus darbus paskelbti.

Maskvoje dirbančius verslininkus (laikinai ar pastoviai čia esančius) norėtųsi suburti į krūvą. Pradžiai galėčiau pasiūlyti rinktis prekybos namuose "Hermis". Į tokį susiėjimą, manau, neatsisakytų atvykti ir ambasados prekybos ar ekonomikos patarėjas su komanda. Galima pasikviesti ir patyrusių teisininkų, ekonomistų ar kitų valstybinių struktūrų atstovus. O svarbiausia atsirastų galimybė pasikeisti patyrimu (neigiama praktika irgi patyrimas).

Jaunimui vis dažniau tenka mokytis ir dirbti. Pravertų informacinė vakansijų bazė. Operatyvus ryšys ir pasikeitimas informacija.

Į bendrus mokyklos ir suaugusių sportą kultivuojančių žmonių susibūrimus tikrai pasikviestume dabar Maskvoje pastoviai besitreniruojančius ar dirbančius Lietuvos sportininkus -profesionalus.

Siekčiau pastovesnio bendravimo su kitomis Maskvoje veikiančiomis nacionalinių mažumų draugijomis, aktyvesnio ryšio su kitomis Rusijos lietuvių bendruomenėmis.

Amžiną atilsį Kazimierui Kedaičiui, bene vieninteliam rašiusiam į PLB leidinius apie Maskvos lietuvių darbus. Reikėtų kad tokia informacija pasiektų ir Lietuvos periodinę spaudą. Su Lietuvos rusų kultūros draugijomis irgi būtų įdomu ir naudinga pabendrauti. Veiklos formų daugybė.

Linkiu sėkmės naujai jūsų išrinktai valdybai.

 

 

Daug nuveikta per dešimt organizuotos veiklos metų. To dešimtmečio patyrimas rodo, jog viskas prasideda nuo darnios valdybos veiklos.

Valdyba vadovaujasi vienu principu: valdyba ne pati sau ir ne dėl savęs. Visų mūsų pasiūlymai, pageidavimai, mūsų norai - valdybos veiklos pagrindas. Valdyba darbą planuoja palaikydama nuolatinį ryšį su Tautinių mažumų ir išeivijos departamentu. Darbų atvirumas ir finansinės veiklos skaidrumas - kasdienės veiklos pagrindas. Kiekvienas iš mūsų turi teisę žinoti,, kur ir kaip panaudotos departamento skirtos lėšos, surinkti nario mokesčiai ir aukos. Siekiant išvengti visokių nesusipratimų, manyčiau, reikėtų išrinkti solidžią etkos komisiją.

 

Hosted by uCoz