Atgal ( 2 / 2002 )

 IŠRINKTA NAUJA MASKVOS LIETUVIŲ BENDRIJOS VALDYBA

    Kovo 16 dieną buvo sušauktas Maskvos bendrijos narių ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Susirinkime dalyvavo svečiai: kultūros atašė Maskvoje p.Juozas Budraitis, kunigas iš Jurbarko Kazimieras Gražulis.

    Susirinkimo pirmininkė p. Danguolė Balčiūnaitė paskelbė, kad pagal sąrašus (bendrijos nario mokestį sumokėjusių) yra 121 narys, susirinkime dalyvauja 57 nariai.

    Ataskaitinį pranešimą padarė Kristina Momziakova (jis atspausdintas Maskvos lietuvių naujienose - žr. šventinį Velykų numerį). Čia pateikiame keletą esmingesnių, nuotraukose užfiksuotų Bendrijos narių pasisakymų.

 

Susirinkimo pirmininkė p. Danguolė Balčiūnaitė paskelbia dienotvarkę ir autoretingai reguliuoja disputų eigą.

Laima Soldatova atvirai kritikuoja valdybos darbą ir bendrijos pirmininkę. Į bendriją nėra ko ateiti, - sako ji,- ir su kuo bendrauti. Aš dirbau tik su p. Tamara. Įdomūs buvo tik p.Budraičio skaitymai, kuriais valdyba nesidomėjo ir nelankė. Jos nariai uzsiiminėjo kivirčais, nesantaikos kurstymu

Arogantišką pozą užėmęs Algirdas Užusienis kaltino pirmininkę dėl departamento pinigų savanaudiško eikvojimo. Savo irzliomis, net netaktiškomis replikomis jis sukompromitavo "opozicijos platformą".

Svarbias mintis išsakė mažai žinoma tautietė p.Genovaitė Žukauskaitė: - Nėra pas mus jaunimo. Mes seni. Koks bendrijos tikslas? Ko mes norime čia susirinkę? Šitą dalyką reikia išsiaiškinti. Nėra darbo bendrijoje. Apie nario mokestį tik dabar sužinojau. Dainuojate tik "nuo scenos", o dainuoti turėtume visi. Mūsų vakarai turi būti įdomūs!

Algimantas Poniškaitis: - Jei kas nežinote, kas yra valdyboje - jums gėda! Išrinkit, prašom, savus žmones ir dirbkite. Sėkmės!

Lietuviškos mokyklos direktorė p. Solveiga Valatkaitė priminė, kad lietuvių Maskvoje ne mažėja, o daugėja: atvyksta vis daugiau verslininkų, kitų profesijų žmonių. Reikia atsižvelgti į juos. Deja, nėra dėmesio kiekvienam žmogui. Kad ir šitame susirinkime: nepertraukite, leiskite žmonėms kalbėti

Iš p. Danguolės veido išraiškos matosi, kad p.Kristina ima kalbėti "kažką ne tai".

Ponas J.Budraitis perduoda susirinkimui LR ambasadoriaus linkėjimus (pats ambasadorius negalėjo ateiti, nes išvyksta į Lietuvą), pagiria tautiečius, kad nebesivelia į smulkius ginčus. Ragina bendrijos narius nukreipti jėgas į vieną rezultatą, kviečia vienybei, santarai. Siekti, kad mūsų (Maskvos lietuvių) gyvenimas būtų prasmingas.

Ponia Birutė Nenartavičiūtė išsako savo susižavėjimą, kad vis dėlto tiek daug žmonių susirinko. Bet valdybos darbe, - sako ji, - planingumo trūko. Jos darbas turėtų būti atviresnis, dažniau reikia atsiskaitinėti. Išsakydama savo mintis dėl tolimesnės bendrijos veiklos, ji siūlo neužmiršti Lietuvių Chartos (žr.jos pasisakymą).

Valdybos darbas buvo įvertintas (balsuojant) patenkinamai.

Kandidatais į pirmininkus pasiūlyti: Sigitas Jucaitis ir Birutė Nenartavičiūtė.

Balsavimas vyko renkant mandatus iš pradžių už pirmą kandidatą, paskui - už antrą. Skaičiavimo komisijai suskaičiavus balsus, paaiškėjo, kad daugiau balsų surinko Sigitas Jucaitis. Pastarasis paskelbia savo "komandos" (siūlomų valdybos narių) sudėtį - 9 žmones:

1. Danutė Anisimova

2. Danguolė Balčiūnaitė

3. Sigitas Jucaitis (pirmininkas)

4. Tamara Lurytė

5. Kristina Momziakova

6. Birutė Nenartavičiūtė

7. Antanas Petronis

8. Antanas Vinčiauskas

9. Robertas Virbickas

Susirinkimas vienbalsiai patvirtina valdybos sudėtį.

Revizijos komisijos pirmininku išrinktas p.Mindaugas Pilėnas.

Etikos komisija: Juozas Čelkauskas, Valerija Nikitina, Jonas Siurblis.

Hosted by uCoz