Atgal ( 2 / 2002 )

 

D i d ž i o j oа L i e t u v o sа K u n i g a i k š č i o

Gediminoа palikuonys Žemaitijoje

 

Gediminaičių dinastija

Gediminaičiai itin pagarsėjo lietuvių kovose su vokiečių riteriais. Gediminaičių valdoma Lietuva neleido totoriams-mongolams iš rytų brautis į Centrinę ir Vakarų Europą. Rytiniai ir pietryčių slavų kunigaikščiai, bijodami totorių-mongolų jungo, o vėliau ir stiprėjančios Maskvos kunigaikštijos, taikiai atiduodavo savo miestų vartų raktusа Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kariuomenės vadams, prašydami atsiųsti Lietuvos didžiojo kunigaikščio vietininką. Lietuvos didysis kunigaikštis šių rusųа taikų pasidavimą Lietuvos Didžiajai Kunigaikštijai sutvirtindavo Lietuvos didžiojo kunigaikščio sūnų, dukterų ar brolių vedybomis su rusų kunigaikščių šeimos nariais. Ir Gediminas, ir jo sūnus Algirdas užaugino po keletą sūnų, kuriuos reikėjo aprūpinti dalinėmis kunigaikštijomis. Valdomose žemėse gediminaičiai palikdavo anksčiau čia buvusią religiją, papročius, kalbą.

Gediminaičių dinastija Lietuvą valdė beveik 300 (konkrečiai - 287) metų, t.y. nuo 1285 iki 1572 metų. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių soste, pradedant Butigeidžiu, Pukuveru-Butvydu, baigiant paskutiniuoju Gediminaičiu - Žygimantu Augustu, sėdėjo 15 didžiųjų Lietuvos kunigaikščių, kilusių iš Gedimino giminės. Penki iš jų buvo kartu ir Lenkijos karaliai (Jogaila, Kazimieras, Aleksandras, Zigmantas II (Senasis), Žygimantas Augustas.

Jogaila Algirdaitis, tapęs Lenkijos karaliumi, davė Lenkijai lietuvišką gediminaičių atšaką, dažnai vadinamą Jogailaičių dinastija. Beveik du šios dinastijos valdymo šimtmečiai politiniu ir kultūriniu atžvilgiu laikomi vieni iš šviesiausių Lenkijos istorijoje.

Gediminaičių dinastija plačiai išsišakojo ne tik Lietuvoje, Rusijoje ir Lenkijoje, bet ir Čekijoje, paplisdama į dar tolimesnes šalis.

Gedimino dinastijos tolimų palikuonių yra išlikusių iki mūsų dienų. Prieš keletą metų kai kurie iš jų buvo susitikę Rusijoje. Neteko girdėti ir skaityti, kad kas norsа šiame susibūrime būtų dalyvavęs iš Lietuvos.

Viekšnių valsčiaus ūkininkų

Beržanskių sūnus Gabrielius

Naujosios Akmenės rajone, netoli nuo Viekšnių miestelio, Pluogių vienkiemyje, nuo senų laikų gyveno pasiturintys žemaičių bajorai ūkininkai BERŽANSKIAI. Lietuvos istorijojeа ši giminė pradedama minėti nuo XIX a. pirmosios pusės.

Apie 1835-1838 metus Beržanskių šeimoje gimė sūnus Gabrielius. Baigęs kelias klases, jis įstojo į Vilniaus bernardinų vienuolyną. Vėliau mokėsi Vilniaus kunigų seminarijoje, toliau, iki 1864 m. gyveno Smalvos vienuolyne, Breslaujos apskrityje, o poа 1863 m. sukilimo, caro valdžiai jį uždarius, perkeltas į Slanimo vienuolyną. G. Beržanskis buvo įtariamas dalyvavęsа sukilime, todėl Gardino gubernatorius jo nepatvirtino Valpos parapijos administratoriumi. Negavęs leidimo persikeltiаа į Žemaičių vyskupiją, nuo 1873 m. gyveno Agluonos vienuolyne. 1874 m. jis vėl mėgino išvyktiа gyventi į Žemaitiją, bet leidimo iš caro valdžios negavo. Mirė 1888 m. balandžio 23/gegužės 5 d.

Dideli G.Beržanskio nuopelnai lietuvių kalbai. Jis yra išvertęs ir išleidęs keletą religinių knygučių.

Gabrieliaus brolis Jonas Beržanskis paveldėjo tėviškę - Pluogių vienkiemį. Jis vedė Barborą Šiuipytę ir išaugino tris sūnus: Antaną, Joną ir Liudviką. Žinoma, kad Barbora Beržanskienė ir du jos sūnūs buvo garsūsа to krašto knygnešiai.

Kunigaikštis Jonas

Gediminas-Beržanskis-Klausutis

Iš trijų Beržanskio sūnų daugiausiai Lietuvai nusipelnė ir labiausiai išgarsėjo vidurinysis sūnus Jonas. Jis gimė 1862 m. rugpiūčio 25 d. Viekšnių valsčiaus Pluogų vienkiemyje. Jonas 1883 m. baigė Šiaulių gimnaziją, 1888 m. - Petrapilio universiteto matematikos fakultetą. Išsilavinusiems lietuviamsа caro vyriausybė trukdė dirbti Lietuvoje. Todėl Jonas išvyko į Varšuvą ir ten susirado tarnybą. Čia jis susipažino su V.Kudirka ir tapo vienu iš "Varpo" įkūrėjų bei aktyviausių bendradarbių. Pasirašydamas Dagio, Klausučio slapyvardžiais, jis 1889-90, 1892-95а metais "Varpe" skelbėа publikacijas svarbiais to meto visuomeniniais klausimais. Vėliau jis dirbo Petrapilyje, Krasnoufimske, Ilukštoje. Rečiau rašė į spaudą, atsidėjo istoriniams tyrinėjimams. Jis daug laiko praleisdavo archyvuose, ieškodamas įrodymų, kad Pluogų Beržanskių giminė yra Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino palikuonys, o jų giminės pilna pavardė - Gediminas-Beržanskis-Klausutis.

1918 m. jis dirbo Finansų ministerijoje, buvo vyriausiosios valstybinės komisijos karo metais padarytiems Lietuvos valstybei nuostoliams apskaičiuoti pirmininkas. Suoranizavo Lietuvos bajorų draugiją (įkurta 1928 m. vasario 16 d.), kuriai vadovavo iki pat savo mirties. (Draugija 1994 m. balandžio 23 d. iškilmingai atkurta ir pavadinta Lietuvos bakorų karališkąja sąjunga.)

Artėjant 1930-ųjų metų Vytauto Didžiojo jubiliejui, pirmasis pasiūlė įsteigti jubiliejinį komitetą, kuris vėliau, kiek papildytas, suorganizavo jubiliejines iškilmes visoje Lietuvoje ir už Vyriausybėsа bei visuomenėsа paaukotus pinigus pastatydino Kauno Vytauto Didžiojo muziejų. Tais pačiais metaisа jis išleido genealoginę studiją "Lietuvių heraldika" (antra laida išėjo 1932 m.). Lietuvių Enciklopedijoje nurodoma, kad J.Beržanskis mirė 1936 m. liepos 12 d. Kaune.

Lietuvos prezidentas Antanas Smetona už nuopelnus Lietuvai apdovanojo į pensiją išeinantį kunigaikštį Joną Gediminą-Beržanskį-Klausutį Gedimino ordino Tėvūno laipsniu. Šis apdovanojimas yra itin svarbus ir daug ką pasakantis. Tai liudija, kad Lietuvos Vyriausybė pripažino jo titulą.

1996 m. Kauneаа dar gyveno kunigaikščio Jono dukros ir vaikaitis Gediminas su šeima. Tebestovi аkunigaikščio namas su aukuru sode, ant kurio šių namų šeimininkas, senovės lietuvių tikėjimo išpažinėjas aukodavo lietuvių dievams. Kunigaikštytė Poiata (Pajauta) saugo savo tėvo kultūrinį palikimą.

Sovietinė valdžiaа nesutiko šio namo įtraukti į kultūros paveldo sąrašą, neleido įrengti memorialinio kambario.

Jauniausias sūnus Liudvikas

Liudvikas gimė 1864 m. sausio 10 d.,а 1882 m. baigė Šiaulių gimnaziją ir įstojo į Petrapilio universiteto Matematikos-fizikos fakultetą. Čia išklausė keletą kursų, tačiau dėų studentiškų riaušių buvo pašalintas iš universiteto. Po to grįžo į Pluogų vienkiemį. Po kelerių metų, susirgęs plaučių džiova, mirė.

Liudvikas Gediminas-Beržanskis buvo aušrininkas. Jo pseudonimai: J.K.Dagys, J.Kadagys, J. K-gis. 1884-85 m. jis bendradarbiavo "Aušroje", 1888 m. -"Lietuviškame balse".

Vyriausias sūnus kunigas

Antanas-Gediminas-Beržanskis

Į Lietuvos kultūros istoriją pateko ir vyriausiasis Pluogų Gediminų-Beržanskių sūnus Antanas. Antanas gimė 1859 m. sausio 3 d. Pluoguose, Viekšnių valsčiuje. 1883 m. baigė Kaunoа kunigų seminariją. Kunigavo įvairiose Lietuvos parapijose. Bendradarbiavo "Vilniaus žiniose", 1906 m. - "Vienybėje", "Šaltinyje". Buvo 1917 m. Lietuvos konferencijos Vilniuje dalyvis.

Jo dalyvavimas 1917 m. Lietuvių konferencijoje Vilniuje įrodo, kad kunigas Antanas buvo autoritetingas žmogus ir tikras Lietuvos patriotas (delegatai į konferenciją buvo renkami iš siauro lietuvių atstovų rato).

Pirmoji jo kunigavimo vieta yra Šiaurės Rytų Lietuvoje, tuometinėje Breslaujos apskrityje, Drūkšių parapijoje (vėliau - Zarasų apskritis). Mirus kaimyninės Smalvos parapijos klebonui, A.Beržanskis buvo pasiųstas laikinai adminastruoti Smalvos parapiją. Neįtikus caro valdžiai, prieš jį buvo sukurbta аbyla. Viskas baigėsi nuosprendžiu - nubausti kunigą kalėjimu.

Ir taip ginkluoto žandaro lydimas 31 metų kunigas vikaras Antanas-Gediminas-Beržanskisа darda vežimu iš tolimiausio Lietuvos rytinio pakraščio išilgai visos Lietuvos per Skuodą į Kretingos pranciškonų bernardinų vienuolyną, po 1863 m. paverstą rusų caro valdžiai neįtikusių katalikų kunigų kalėjimu.

Nubaustų kunigų padėtis Kretingos vienuolyne buvo sunki. Kunigas Antanas Gediminas-Beržanskis Kretingoje iškalėjo dvejus metus ir beveik pusantreo mėnesio. Iš vienuolyno išleistas 1892 m. rugpiūčio 19 d.

1892 m. vasarą jis važiavo jau antrą kartąа per Skuodą, bet tada žandaras jo jau nebelydėjo. Trumpai aprašęs šį įvykį, J.Tumas sako: "Antanas Beržanskis, "kunigaikščio" brolis, bet ne kunigaikštis. Tai rodo, kad J.Tumas netikėjo jo aukšta kilme.

Kokiose parapijose Antanui teko kunigauti paleistam iš Kretingos kalėjimo, taip pat dar nepavyko nustatyti. Žinoma tik tai, kad jis 1906 m. paskirtas Skuodo dekanato Šačių parapijos klebonu. Dirbdamas čia kunigas Antanas savo brolio Jono iškovotu aukštu аPluogų Beržanskių kunigaikščių titulunesipuikavo, tačiau pats šį titulą pripažino - daugelyje bažnytinių dokumentų jo pavardė buvo rašoma: Ananas Gediminas-Beržanskis. Vadinasi, jis pats save laikė Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gdimino dinastijos palikuoniu.

Lietuvos katalikų bažnyčios dvasininkija šį kunigo Antano Gedimino-Beržanskio titulą puikiai žinojo. Vieni tai pripažino, kiti abejojo, treti už jo nugaros šaipėsi (pvz. J.Tumas-Vaižgantas), tačiau esant reikalui šiuo titulu buvo pasinaudojama. Žurnele "Žemaičių žemė" aprašyta kaip, naudojantis gediminaičio vardu, Kauno kunigų seminarijos rektorius, poetas Jonas Mačiulis-Maironisаа laimėjo bylą dėl vilos Palangoje, kaip buvo iškovotas leidimas įsteigti lietuvių gimnaziją Skuode 1915 m.

Skuodo gimnazija darbą pradėjo 1918 m. lapkričio 7 d. Šventė prasidėjo iškilmingomis pamaldomis Skuodo bažnyčioje. Pagrindinis gimnazijos steigėjas Pr.Žadeikis vėliau apie tai rašė: "Sunku rasti progąааа graudulingiau melstis prie Visagalio, kai tuomet. Štai ir vokiečių galybėа griūna ir virsta žemyn, kai griuvo ir susikūlė rusų milžinas. Ar gi ne Dievo čia pirštas! Tiek smūgių ir pažeminimų nukentėję lietuviai steigia savo gimnaziją. Ar galima buvo net svajotiа apie tai! Pamaldas laikiau aš ir paskiau karštą prakalbą: Dirbkim, krutėkim".

Svarbiausioms gimnazijos atidarymo iškilmėms - gimnazijos patalpų šventinimui - P.Žadeikis pakvietė ir garbingiausiąjį Steigiamojo komiteto narį - Didžiojo Gedimino palikuonį, Šačių kleboną Antaną Gediminą-Beržanskį. Prieš šventinimą jis labai susijaudinęs kalbėjo, kadа 1890 m. caro žandarai jį vežę per Skuodą į Kretingos vienuolyną, tuo metu paverstą kunigų kalėjimu, už tai, "kad jaunuomenės širdyse žadinęsа lietuviškus jausmus,а šiandien jam prisieina tame pačiame skuodeа pašventinti net lietuvių gimnaziją. Jis nepajėgiąsа tos visos iškilmės įsivaizduoti, jam išrodą tai kaip sapnas, o ne kaipo tikrenybė".

Iš Šačių kunigas Antanas dėl Šatiškių skundų buvo priverstas išvykti sulaukęs vos 63 metų amžiaus. Skundų, dėl kurių jis turėjo parsikelti į Skuodą, priežastys neaiškios iki šiol. Neišbuvo Skuode nei metų. Palaidotasа Skuodi parapijos Narvydžių kapinėse, kurios yra šalia Skuodo, senojoje šių kapinių dalyje. Ant jo kapo - graži, stora, masyvinė tamsiai pilko granito plokštė. Jos viršuje iškaltas kryžius, žemiau - Gedimino-Beržanskio-Klausučio herbas, o dar žemiau puslankiu iškalti žodžiai:

ŠVIESIAUSIAS KUNIGAIKŠTIS

KUN. ANTANAS JONO SŪNUS

GEDIMINAS-BERŽANSKIS-

KLAUSUTIS

1859 m. Ж 1923 m.

 

Juozas Normantas. Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino palikuonys Žemaitijoje//Žemaičių žemė,2001/1(30), p.41-42; 2001/4(33), p.28-30.

 

 

Hosted by uCoz