Atgal ( 1 / 2002 )

 

Europos žodynas

 

Kas tai per žodynas?

Praėjusių metų pabaigoje vertėjai ir kalbininkai baigė rengti iki šiol Lietuvoje nematytą Europos žodyną "Eurovoc". Gruodžio 13 d. posėdyje jį aprobavo Valstybinė lietuvių kalbos komisija (VLKK).

Europos žodynas - tai sisteminis žodžių ir žodžių junginių žodynas. Jo paskirtis - tiksliai atspindėti dokumentų sistemoje esančių dokumentų ir joje ieškomų sąvokų turinį. Tai daugiakalbis žodynas, iš pradžių specialiai sudarytas Europos Bendrijos institucijų dokumentų informacijai apdoroti. Jis skirtas Europos institucijų bibliotekoms, dokumentų tarnyboms, dokumentų duomenų bazėms ir jų paslaugų vartotojams.

Žodynas apima visas Europos Bendrijų veiklos sritis: politiką, tarptautinius santykius, teisę, ekonomiką, prekybą, finansus, socialinius klausimus, švietimą ir komunikacijas, mokslą, verslą ir konkurenciją, užimtumą ir darbo sąlygas, transportą, aplinką, žemės ūkį, miškininkystę ir žuvininkystę, žemės ūkio ir maisto produktų gamybą, technologiją ir tyrimus, energetiką, pramonę, geografiją, tarptautines organizacijas.

Jis sudarytas pagal tarptautinius standartus. Tai platus daugiadalykis žodynas. Visuose žodyno variantuose įvairiomis kalbomis yra 21 sritis, 127 mikrotezaurai, 5933 deskriptoriai (iš jų 504 yra bendrieji terminai), maždaug 5877 abipusiai hierarchiniai santykiai, maždaug 2730 abipusių asociacinių santykių.

Žodynas buvo pradėtas rengti 1982 m. Europos Parlamento, Europos Bendrijų komisijos ir Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuro iniciatyuva. 1984 m. paskelbtas pirmasis žodyno leidimas 7 kalbomis: anglų, danų, prancūzų, vokiečių, graikų, olandų, italų. Jį sudarė du tomai - abėcėlinis ir sisteminis. 1987 m. pasirodė antras leidimas 9 kalbomis (be jau minėtų, dar ispanų ir portugalų kalbomis). 1995 m. Europa sulaukė trečiojo leidimo šiomis kalbomis. Tais pačiais metais Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija pasirašė sutartį su Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuru dėl Europos žodyno vertimo ir leidimo lietuvių kalba. Prasidėjo ilgas ir sunkus vertėjų, konsultantų ir lietuvių kalbos specialistų darbas.

 

Kada ir kokia forma juo bus galima naudotis Lietuvoje?

Nuo 2000 m. gruodžio 22 d. Europos žodyno 3.1 leidimas, atnaujintas ir papildytas naujais terminais, išplėstas iki 11 kalbų (prisidėjo švedų ir suomių kalbos), skelbiamas internete:

- http://www.europa.eu.int/celex/eurovoc

Tad juo gali naudotis visi suinteresuoti vartotojai. Rengiamas ketvirtasis Europos žodyno leidimas, kuriame bus iš esmės atnaujinta visų sričių terminija. Jį numatoma baigti 2002 m. viduryje.

Nuo 1997 m. Seimo kompiuterinę informacijos sistemą papildė Europos Sąjungos teisės aktų dokumentų paieškos posistemis, kuriame skelbiami dokumentai jau sisteminami pagal Europos žodyną. Nuo 2001 m. pagal šį žodyną pradėti sisteminti ir kiti LR Seimo Informacijos sistemos dokumentai, pirmiausia - LR teisės aktai. Su lietuvišku Europos žodynu jau dabar galite susipažinti LR Seimo interneto svetainėje ES dokumentų paieškos sistemos tinklapyje:

http://www3.lrs.lt/n/eu/DPaieskaeu.html

Čia terminai pateikiami lietuvių, anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis. Tai puikus įrankis ne tik dokumentų sistemintojams ir ieškotojams, bet ir vertėjams, susiduriantiems su ES teisės aktais ar verčiantiems LR dokumentus į kitas Europos kalbas, galų gale visiems, kurie nori susipažinti su mūsų teise.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos aprobuotas žodynas bus išleistas knygos pavidalu (abėcėlinis ir teminis tomai - lietuvių kalba, daugiakalbis tomas - visomis minėtomis kalbomis). Visas daugiakalbis žodynas, turintis patogią terminų paieškos sistemą, bus išleistas kompaktiniu disku. Jis skirtas tik dokumentų sistemintojams ar vertėjams ir nebus parduodamas. To reikalaujama ir sutartyje, naujai derinamoje su Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuru.

Aprobuotas ir įteisintas Europos žodynas padės vienodinti ir norminti naujus terminus, tikslinti jau esamus.

Žodynas sukurtas tam, kad visi europiečiai lengviau susikalbėtų ir galėtų keistis informacija. Lietuvių kalba priklauso mažųjų Europos kalbų grupei, ir mes, norėdami įsilieti į Europos Sąjungą, turime sudaryti galimybę kitų šalių žmonėms mus suprasti. Europos žodyno deskriptoriai turi būti vienodi visomis kalbomis (toks jo sudarymo principas). Bet kuria Europos kalba, taip pat ir lietuvių, kalbantis žmogus gali ieškoti dokumentų bet kurioje nacionalinių duomenų, sisteminamų pagal Europos žodyną, bazėje.

 

Apie žodyno reikšmę - populiariai

Apie Europos žodyno vertimo problemas, lietuviškos terminijos kūrimo ir tvarkymo sunkumus pasakoja vertėja prof. Dalija Tekorienė. Rinkos ekonomika ir su ja susiję terminai Lietuvą užgriuvo staiga, - aiškina autorė. Šioms permainoms nebuvo pasirengę ne tik žmonės ir valstybė, bet r kalba, kuri 50 metų buvo ujama iš visų viešųjų sričių. Neturime reikalingų rinkos ekonomikos terminų, dažnai esame pamiršę terminus, vartotus tarpukario Lietuvoje. Antra sritis, kur reikia greitai sukurti daug naujų terminų - Europos Sąjungos ekonominė, socialinė ir institucinė sistema. Ši sritis kelia sunkumų visoms Europos Valstybėms. Lietuva čia nėra išimtis.

Europos žodynas ir buvo sudarytas siekiant palengvinti su Europos Sąjunga susijusių terminų supratimą, vertimą į kitas kalbas ir kūrimą.

Geras dvikalbis terminų žodynas turi pateikti ne tik terminą, jo atitikmenį kita kalba, bet ir sąvokos apibrėžimą, nes dviejų kalbų terminus galime sieti tik apibrėžimo pagrindu. Jei apibrėžimas nepateikiamas, vertėjas gali nesuprasti ne tik svetimos kalbos termino, bet ir gimtosios kalbos termino, ypač jei tai naujadaras, ir versti mechaniškai arba net išversti netiksliai. Štai be apibrėžimo sunku suprasti kad ir tokius lietuviškus terminus: tapeline - tieslė; tackle - skrysčiai; restricted tender - ribotosios varžytinės.

Apibrėžimai lietuvių kalba ir kitomis kalbomis žodynuose reikalingi dar ir todėl, kad lietuviški terminai dažnai sutampa su kokiu nors bendrinės kalbos žodžiu, gali būti vartojami daugelyje sričių vis kitomis reikšmėmis, o juos, pavyzdžiui, anglų kalboje atitinka visai kiti terminai.

Šiame žodyne terminų apibrėžimai nepateikiami, bet termino reikšmę dažnai padeda suprasi tai, kokiame semantiniame lauke jis pateikiamas, su kokiu platesniu ar siauresniu terminu siejamas. Kartais padeda susigaudyti kitų kalbų atitikmenys. Bet jei Europos žodyno vertėjai ir atskirų sričių specialistai nebuvo sisidūrę su kokiu terminu savo vertimo praktikoje, galėjo pasitaikyti vienas kitas ne visai tikslus vertimas.

Netaisyklingai sudaryti ar netiksliai išsiversti terminai pridaro daug bėdos. Kai jie įsigali, vėliau ištaisyti būna labai sunku, ypač jei tokie terminai patenka į įstatymus. Pastarojo meto Lietuvos istorijoje tokių pavyzdžių apstu.

Štai angliškas terminas credit union atkurtos nepriklausomybės pradžioje išsiverstas kredito unija. Gal vertėjui pasirodė, kad tai labai naujas ir Lietuvoje nežinomas dalykas? Šis terminas pateko į įstatymą ir dabar jį pakeisti sunku, nors mūsų kalbai tai visai svetimkūnis. Lietuvoje jau seniai buvo žinomos savišalpos kasos. Gal sąvoka savišalpos kasos kiek klaidina, nes šios kasos ne šelpia draugijos narius, o skolina jiems. Skola turi būti grąžinta, o šalpos pinigai paprastai negrąžinami. Taigi tikslesnis credit union lietuviškas atitikmuo būtų kalbininko J. Klimavičiaus pasiūlytas terminas saviskolos bendrija.

Paplito kliringo bankas (angl. clearing bank). Lietuvių kalbos komisija pateikė geresnį terminą, kuris tiksliai atspindi tokio banko funkcijas, - tarpuskaitos bankas. Reikia tikėtis, kad bankininkų bendruomenė šį terminą priims, nors žmonės nelinkę lengvai atsisakyti to, prie ko pripratę, ir ieško visokiausių argumentų, kad galėtų vartoti seną, netaisyklingą, bet jau įprastą terminą. Pavyzdžiui, "Verslo žiniose" vartojamas taisyklingas anglų kalbos finansinės apskaitos termino provision atitikmuo atidėjinys, bet apskaitininkai užsispyrę laikosi seno, jiems įprasto, nors ir netaisyklingo termino atidėjimas.

Atkūrus nepriklausomybę, naujoji karta, išaugusi tarybiniais metais nesusimąstė apie išperkamosios nuomos esmę ir nuėjo lengviausiu keliu - prie angliško žodžio leasing pridėjo lietuvišką galūnę. Atrodė, kad tai nauja, o nauja būtina ir naujai pavadinti. Štai ir matome visur vien lizingą.

Netrukus bus pradėta pensijų reforma. Bus įkurti pensijų fondai, į Lietuvą netruks ateiti ir įsitvirtinti fondai, angliškai vadinami unit trusts (Anglijoje) arba mutual funds (Amerikoje). Su jų veikla susijusi ištisa sąvokų sistema. Reikia jau dabar skubiai išsiaiškinti svarbiausias šios veiklos sąvokas ir ieškoti lietuviškų terminų. Vienas toks pavojingas terminas - units. Tai akcija, susidedanti iš daugelio investicijų į įvairias bendroves dalių, kitaip sakant, investicinio krepšelio vienetas. Ar nepaplis unitai ar junitai?

Rengiant Europos žodyną, atliktas didelis darbas, dalyvavo daugelio sričių specialistai, padėjo gausus būrys konsultantų. Rengėjai tikisi, kad žodyną visuomenė įvertins, dėl pasitaikiusių trūkumų piktai nepuls, o geranoriškai padės ištaisyti klaidas, netikslumus ir patobulinti lietuvušką terminiją.

 

Europos žodynas//Gimtoji kalba, 2001 Gruodis/Nr.12, p. 6-16 (Sutrumpinta)

Hosted by uCoz