Atgal ( 1 / 2002 )

 

Czeslawas Miloszas  apie Lietuvą

 

Czeslawas Miloszas (gimė 1911 m.) - lenkų poetas, prozininkas, eseistas, vertėjas. Gimė Kėdainių rajono Šetenių dvare, kelių inžinieriaus šeimoje. Bundanti būsimojo rašytojo savimonė sugėrė tradiciškos bajorų gūžtos dvasią - pagarbą maištingai protėvių praeičiai, toleranciją lietuviško sodžiaus žmogui, glaudų santykį su pirmaprade gamta. Visa tai vėlau atsispindėjo biografiniame Miloszo romane "Isos slėnis" (1955). Mokėsi Vilniuje: baigė Žygimanto Augusto gimnaziją, Stepono Batoro universitete tapo teisės magistru. Baigęs universitetą, Miloszas literatūros žinias gilino Paryžiuje. Čia suartėjo su tolimu giminaičiu Lietuvos bičiuliu poetu Oscaru Miloszu, kuris sustiprino stoišką  jaunojo kūrėjo laikyseną artėjančių negandų akivaizdoje. Karo išvakarėse Miloszas apsigyveno Varšuvoje. Vokiečių okupacijos metais savo poezija ir veikla palaikė Pasipriešinimą. Pokario metais dirbo diplomatinėse įstaigose Vašingtone ir Paryžiuje, tačiau, nenorėdamas tarnauti totalitariniam režimui, 1951 metais nutraukė ryšius  su oficialiąja Varšuva ir tapo politiniu emigrantu. 1960 metais išvyko į JAV, Kalifornijos Berklio universitete skaitė slavų literatūros kursą.

Lietuviški Miloszo poezijos vertimai išbarstyti įvairiuose spaudiniuose. Lietuviškai taip pat galime skaityti romaną "Isos slėnis", esė knygas "Pavergtas protas", "Tėvynės ieškojimas", "Ulro žemė".

1980 metų Nobelio literatūros premija Czeslawui Miloszui paskirta už tai, kad jis  savo kūryboje "su bebaimiu įžvalgumu atskleidė žmogaus pavojus konfliktų draskomame pasaulyje".

 

Manau, jog dabar būtų pats laikas prisiminti dovanas, kurias aš ir mano bičiuliai gavome mūsų Europos dalyje, ištarti padėkos žodžius.

Gera yra gimti mažame krašte, kuriame gamta atitinka žmogaus mastelį, kur amžiams bėgant sugyveno kartu skirtingos kalbos ir skirtingos tikybos. Kalbu apie Lietuvą - mitų ir poezijos žemę. Ir nors manoji šeima jau nuo XVI amžiaus kalbėjo lenkiškai, lygiai kaip daugelis šeimų Suomijoje kalba švediškai, o Airijoje - angliškai, dėl ko aš esu lenkų, o ne lietuvių poetas, tačiau Lietuvos kraštovaizdžiai ir galbūt jos dvasios niekada manęs nepaliko. Gera yra nuo mažens girdėti lotyniškos liturgijos žodžius, mokykloje versti Ovidijų, mokytis katalikų dogmatikos ir apologetikos. Yra palaima iš likimo gauti tokį mokyklinių ir universitetinių studijų miestą, koksai buvo Vilnius, - fantastiškas į šiaurės girias perkeltas itališkos baroko architektūros miestas, kur kiekviename akmenyje glūdi istorija. Keturiasdešimties katalikų bažnyčių, tačiau kartu ir daugybės sinagogų miestas; tais laikais žydai vadino jį Šiaurės Jeruzale. Tiktai dėstydamas Amerikoje supratau, kiek daug susigėrė many iš storųjų mūsų senojo universiteto sienų, iš užmirštų Romos teisės formulių, iš Lenkijos literatūros ir istorijos, stebinančios jaunuosius amerikiečius išskirtiniais bruožais: nuolaidžia anarchija, įnirtingus ginčus nuginkluojančiu humoru, organiško bendrumo pajauta, nepasitikėjimu kiekviena centralizuota valdžia.

Tokiame pasaulyje išaugęs poetas turėtų ieškoti kontempliacijos kely. Jam turėtų būti brangi toji patriarchalinė darna, varpų gausmas, atsitolinimas nuo artimųjų slėgio ir įkyrių pageidavimų, vienuolyno celės tyla, ir jeigu ant stalo gula knygos, tai kalbančios apie nesuvokiamą sutvertųjų daiktų savybę - apie jų esse. Ir staiga visa tai demonišku veikimu paneigia Istorija, įgavusi  kraugeriškos dievybės pavidalą.

 

Laureato paskaita//Kalba Nobelio premijos laureatai, apie kūrybą, žmogų ir pasaulį. Vilnius:Lietuvių rašytojų sąjungos leidykla, 1997. Psl. 220-221.

 

 

Чеслав Милош. Речь в Шведской королевской академии

 

Я полагаю, именно здесь уместно вспомнить о дарах, полученных мною и моими друзьями в нашей части Европы, высказать слова благодарений.

Прекрасно родиться в малой стране, где природа человечна и соразмерна человеку, где на протяжении столетий сосуществовали друг с другом разные языки и разные религии. Я имею в виду Литву, землю мифов и поэзии. И хотя моя семья уже с XVI века  пользовалась польским языком, как многие семьи в Финляндии шведским, а в Ирландии английским, и в итоге я польский, а не литовский поэт, но пейзажи, а может быть, и духи Литвы никогда меня не покидали. Прекрасно слышать с детства слова латинского богослужения, переводить в школе Овидия, учиться католической догматике и апологетике. Благословен тот, кому дан был судьбой в школьные и университетские годы такой город, каким был Вильно, город причудливый, город барочный, итальянской архитектуры, перенесенный в северные леса, город, где история запечатлена в каждом камне, город сорока католических костелов, но и множества синагог, евреи в те времена называли его Иерусалимом севера. Только став университетским преподавателем в Америке, я понял, как много вошло в меня из самых стен нашего старого университета, из запомнившихся формул римского права, из истории и литературы давней Польши, которая удивляет молодых американцев  своими особенностями: добродушной анархией, разоруживающим яростные споры юмором, чувством органической общности, недоверия ко всякой централизованной власти.

Поэт, который вырос в таком мире, должен быть искателем действительности путем созерцания. Ему должны быть дороги определенный патриархальный лад, звон колоколов, желание оградиться от натиска и настойчивых пожеланий наших ближних, тишина монастырской кельи, если книги на столе, то книги, трактующие о том непонятном свойстве вещей, каковым является их esse. И вдруг все это оказывается отвергнуто демоническими действиями Истории, имеющей все черты кровожадного божества.

 

Речь в Шведской королевской академии//Чеслав Милош. Личные обязательства. Избранные эссе о литературе, религии и морали. М.: Дом интеллектуальной книги, 1999.      - С. 11-12.

Hosted by uCoz